Pilotprojekt gångbanor

Under vintern 2018–2019 genomförde Stockholms stad ett pilotprojekt för att testa och utvärdera olika sätt att underhålla trottoarer och gångbanor. Syftet var att öka framkomligheten och säkerheten för gående.

De senaste tre åren har trafikkontoret testat olika metoder för att förbättra möjligheterna att cykla och gå under vintersäsongen. Från december 2018 till april 2019 fokuserade trafikkontoret specifikt på att hitta åtgärder för att minimera halka och öka framkomligheten för gående under vintersäsongen.

Så här gick projektet till

Tillsammans med våra driftsentreprenörer undersökte vi vilka metoder och material som ger minskad halka och ökad framkomlighet för gående på de utvalda sträckor där testerna pågår. De utvalda sträckorna kontrollerades och följdes löpande upp under vintersäsongen, från januari till april 2019. Genom regelbundna mätningar kunde vi se hur ofta olika åtgärder genomförts, vilken mängd material som gått åt vid varje tillfälle och hur bra resultatet blivit av halkbekämpningen.

Efter vintersäsongen har trafikkontoret utvärderat testerna. Resultaten kommer att ge en grund till nya arbetssätt under kommande vintersäsonger och på sikt ge möjlighet att förbättra vinterväghållningen för gående i hela staden.

Projektet innehöll bland annat:

 • Tester med flera olika maskiner för sopning, plogning, sandning och saltning på utvalda trottoarerna och gångbanorna.
 • Tester där vi spred ut flera olika material för att bekämpa halka på de utvalda trottoarerna och gångbanorna.
 • Tester för att anpassa metoder och material efter olika faktorer, såsom väderlek, gatans utformning och mängden trafik på gatan.
 • Mätningar av metodernas effekt för att minska halka, vilket sedan jämfördes med liknande gator med traditionell snöröjning.
 • Uppföljning av åtgärderna för att bekämpa halka på utvalda trottoarer och gångbanor följs upp, med syftet att kartlägga hur gatans skick, utformning och trafikmängd påverkar resultatet.

Här pågick testerna

Elva trottoarer och gångbanor i innerstaden ingick i pilotprojektet.

Norrmalm

 • Gävlegatan
 • Vanadisvägen
 • Hälsingegatan
 • Norra Stationsgatan
 • Dalagatan
 • Norrtullsgatan
 • Odengatan
 • Sveavägen
 • Sankt Eriksgatan
 • Karlbergsvägen

Kungsholmen

 • Norr Mälarstrand, på gångbanan parallellt med cykelbanan

Frågor och svar

Stockholms stad genomförde ett pilotprojekt där olika metoder för vinterunderhåll av gångbanor testas och utvärderas. Målet med projektet var att ta fram kostnadseffektiva metoder för förbättrad väghållning på trottoarer och gångbanor under vintersäsongen.

Trafikkontoret valde ut tio trottoarer och en gångbana i innerstaden, med olika utformning och förutsättningar. På några sträckor stod det parkerade bilar intill, på andra fanns träd längs gatan etc. Genom att de trottoarer som testats är geografiskt samlade på Norrmalm kan vi säkerställa att uppföljningen och kontrollerna blir effektiva och jämförbara, samtidigt som vi kan mäta sträckor med olika intensiv trafiksituation.

Trafikkontorets upphandlade driftsentreprenörer för stadsdelsområden Norrmalm och Kungsholmen. Dessa entreprenörer utförde de åtgärder som ingick i testerna.

Trafikkontoret genomförde regelbundna kontroller på de sträckor där testerna pågick. Vi dokumenterade hur ofta åtgärder genomfördes, vilken mängd material som gick åt vid varje tillfälle och hur bra resultatet av halkbekämpningen blev. Vi tittade också på hur maskinerna körde på sträckorna genom GPS-spår.

När vintersäsongen tog slut utvärderade trafikkontoret testerna.

Mer om stadens snöröjning

Uppdaterad