Felanmäl och tyck till om trafik- och utemiljö

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på våra gator, torg eller parker? Använd appen Tyck till.

Varje gång du lämnar en synpunkt gör du en viktig insats för vår stad. Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett renare, snyggare och tryggare Stockholm. Hör av dig till oss om exempelvis

Ladda ner appen Tyck till, App store

Ladda ner appen Tyck till, Google Play

Du kan också ringa till oss på telefon 08-651 00 00.

  • För enklare synpunkter är svarstiden tre dagar. Exempelvis frågor om vem du bör kontakta om något, hur en tillståndsansökan går till eller information om förvaltningens verksamhet.
  • För synpunkter som behöver utredas är svarstiden tio dagar.
  • Komplicerade synpunkter kan behöva längre svarstid. Inom tre dagar får du i så fall information om det och vem som ansvarar för din synpunkt.
  • Felanmälningar av sådant som utgör en fara eller risk för olycksfall åtgärdas så snart som möjligt. Övriga ärenden åtgärdas enligt en prioriteringsordning.

Personuppgifter

För att kunna besvara din synpunkt i Tyck till-tjänsten för trafik- och utemiljö när du har önskat återkoppling i ärendet behandlar vi dina uppgifter. Det gör att dina personuppgifter kan komma att skickas till andra förvaltningar inom Stockholm stad. Vår rättsliga grund är att utföra uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1e GDPR.

Dina personuppgifter behandlas med stöd av följande gällande lagstiftning:

  • förvaltningslagen (1986:223)
  • dataskyddsförordningen artiklar 6.1e utföra uppgift av allmänt intresse
  • tryckfrihetsförordningen (1949:105)
  • arkivlagen (1990:782)
  • offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att arkiveras samt lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen. Personuppgifter kan också komma att behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 5.1b GDPR.

Personuppgifterna behandlas av Stockholms stads upphandlade entreprenörer för gatu- och parkskötsel samt externa parter i forskningssyfte och med ett personuppgiftsbiträdesavtal förbinder de sig genom avtal att skydda uppgifterna samt att inte behandla personuppgifter på annat sätt än enligt trafikkontorets instruktioner.

Du har rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga. Du har också rätt att på begäran få ett registerutdrag av personuppgifter rörande dig som behandlas, att begära begränsning av behandling, göra invändningar mot behandlingen samt inge klagomål om behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Personuppgiftsansvarig

Trafikkontoret
Fleminggatan 4
Box 8311, 104 20 Stockholm
E-post: trafikkontoret@stockholm.se

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud.tk.expl@stockholm.se

Uppdaterad