Miljözon klass 2 på Hornsgatan

1 juli 2022 förstärktes kraven på den miljözon klass 2 som finns på Hornsgatan. Miljözonen ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

Miljözonen infördes den 15 januari 2020 för att förbättra luftkvaliteten på Hornsgatan och närliggande gator. Den 1 juli 2022 förstärktes kraven och nu ska dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla kraven för euro 6. Genom att endast tillåta vissa typer av fordon på gatan minskar kvävedioxidhalterna i luften. 

Större delen av Hornsgatan omfattas

Karta – Miljözon Hornsgatan (pdf)

Karta - Alternativa vägar - Miljözon Hornsgatan (pdf)

Miljözon klass 2 som införts på Hornsgatan ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Äldre bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar måste minst uppfylla kraven för utsläppsklassen Euro 5 för att få färdas på Hornsgatan. Kravet på Euro 5 gäller även fordon som har etanol, biogas eller naturgas som drivmedel.

Det är tillåtet för alla bilar att korsa Hornsgatan.

Den 1 juli 2022 förstärktes kraven på miljözonen. Då ska dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla utsläppskraven för klassen Euro 6.

Uppdelning i utsläppsklasser Euro 5 och Euro 6

 • Bilar registrerade från och med 1 september 2011 tillhör utsläppsklass Euro 5.
 • Bilar registrerade från och med 1 september 2015 tillhör utsläppsklass Euro 6.

Ta reda på vilken utsläppsklass din bil tillhör

På Transportstyrelsens webbplats kan du ta reda på vilken utsläppsklass ditt fordon tillhör. Skriv in registreringsnumret, klicka på fliken Teknisk data och sedan på Motor och miljö. Fordonets utsläppsklass kan även vara angiven på registreringsbeviset.

I vissa fall kan även fordon som är registrerat före 2011 eller 2015 vara Euro-klassat så att det får köra i miljözonen.

Allmänna undantag

Följande grupper och fordon är undantagna från miljözonens regler enligt Trafikförordningen:

 • fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär
 • övrig räddningstjänst
 • transport av sjuka personer till läkare eller sjukhus
 • utryckningsfordon
 • fordon klassade som veteranfordon, gäller ej i miljözon klass 3
 • fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning
 • fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut
 • fordon som används vid särskilt anordnade transporter så som färdtjänst
 • fordon med förare eller passagerare som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • fordon för vilket det har lämnats bilstöd via Försäkringskassan.

För övriga lokala undantag kontakta Stockholms stad via mejl till dispens.tk@stockholm.se. 

Luftanalyser

Stockholms stad analyserar regelbundet stadens luftkvalitet. På Hornsgatan finns det nu en digital stadsinformationstavla som visar luftdata i realtid avseende kvävedioxider och partikelhalter. Där finns även information om miljözonen och dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Tavlan är placerad nära korsningen med Ringvägen. 

Luftanalyserna på tavlan kommer från SLB-analys mätningar. Det går att läsa mer på SLB-analys webbplats där du kan hitta information om

 • utredningar och mätningar av stadens luftkvalitet
 • modellberäkningar
 • utsläppsdatabaser
 • bullermätningar
 • vindanalyser.

Beslut om miljözon

Den 2 september beslutade kommunfullmäktige om att införa miljözon klass 2 på Hornsgatan. Trafiknämnden behandlade ärendet den 25 april. Den 17 juni togs ärendet upp i kommunfullmäktige, där ärendet skickades på minoritetsåterremiss.

Kommunfullmäktiges beslut den 2 september 2019 (pdf)

Uppdaterad