Miljözon klass 3

Den 31 december 2024 införs miljözon klass 3 i ett område i City, innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen.

I miljözonen för endast eldrivna bilar framföras. Reglerna för vilka fordon som tillåts i miljözon 3 regleras i trafikförordningen och är samma i hela Sverige. Stockholms stad kan inte justera dem.

Vad gäller för miljözon klass 3?

Miljözon klass 3 ställer högst krav på vilka fordon som får färdas i zonen.

För personbilar gäller följande

 • Rena elfordon tillåts
 • Gasfordon med utsläppsklass Euro 6 tillåts.
 • Bränslecellsfordon tillåts.
 • Laddhybrider tillåts inte.

För lätta lastbilar och lätta bussar gäller följande

 • Rena elfordon tillåts.
 • Gasfordon med utsläppsklass Euro 6 tillåts.
 • Bränslecellsfordon tillåts.
 • Laddhybrider tillåts inte.

För tunga lastbilar och tunga bussar gäller följande

 • Rena elfordon tillåts.
 • Gasfordon med utsläppsklass Euro 6 tillåts.
 • Bränslecellsfordon tillåts.
 • Laddhybrider med utsläppsklass Euro 6 tillåts.

Vilka fordon undantas kraven för miljözon klass 3?

Reglerna för vilka fordon som undantas i miljözon klass 3 regleras i trafikförordningen och är samma i hela Sverige och Stockholms stad kan inte justera dem.

 • Väghållningsfordon är undantagna kraven förutsatt att omständigheterna kräver väghållning
 • MC och Moped är undantagna kraven
 • Arbetsmaskiner (till exempel lövblåsare, grävmaskin, hjullastare) är undantagna kraven
 • fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller övrig räddningstjänst
 • transport av sjuka personer till läkare eller sjukhus
 • utryckningsfordon
 • fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning
 • fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut
 • fordon som används vid särskilt anordnade transporter så som färdtjänst
 • fordon med förare eller passagerare som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • fordon för vilket det har lämnats bilstöd via Försäkringskassan

Område

Den rosa markeringen i kartan visar området för miljözon klass 3 som införs 31 december 2024. Verksamheter som har ingång eller angöring mot Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Sveavägen och Hamngatan, och som inte behöver köra in i området för att nå sina verksamheter påverkas inte av miljözonens regler.

Området ramas in av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Allt som ligger innanför de fyra gatorna kommer att tillhöra miljözonen. Det gäller även Klaratunnelns in- och utfart vid Mäster Samuelsgatan. Klaratunnelns in- och utfarter mellan Sveavägen och Vattugatan/Centralbron ligger inte inom miljözonens område.

Det utpekade området ligger i City som är av stor betydelse för stockholmarna och stadens turistnäring. Det är ett av Sveriges mest tillgängliga områden för resor utan bil vilket återspeglas i att mindre än tio procent av resorna med start eller mål i City sker med bil. I området vistas stora volymer gångtrafikanter som exponeras av dålig luft från motorfordonstrafikens avgaser.

Tidplan för införande

 • Miljözon klass 3 införs den 31 december 2024.
 • En utvidgning av zonen utreds under 2024 och beslutas under första halvåret 2025.

Syfte med miljözonen

Stockholms stad har som ambition förbättra luftkvaliteten för stadens invånare och besökare.

Luftföroreningar från vägtrafiken orsakar en rad olika negativa hälsoeffekter. Ökad sjuklighet och dödlighet i lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar har störst inverkan på folkhälsan. Äldre, barn och personer med redan dålig hälsa är särskilt känsliga grupper. Nya och stora studier har visat att folkhälsan påverkas negativt även vid mycket låga nivåer av de vanligaste luftföroreningarna. En sänkning av halten av de viktigaste luftföroreningarna ger hälsovinster för befolkningen, även i områden med låga halter.

Miljözon 3 förväntas även medföra en säkrare och trevligare gatumiljö att vistas, gå och cykla i, mer utrymme för liv och verksamhet på marken. Den förväntas även bidra till en snabbare omställning till elbilar, lägre buller och minskade utsläpp. Det vill säga bidra till en attraktivare innerstad för fler.

Miljözonen bidrar positivt till flera av stadens mål:

 • sänka halterna av luftföroreningar till de riktvärden som WHO rekommenderar
 • minska utsläppen från transportsektorn med 80 procent till 2030
 • snabba på elektrifieringen
 • utsläppsfri innerstad 2030.

Bakgrund

I Stockholms stads budget för 2024 har trafiknämnden fått i uppdrag att införa miljözon klass 3 i området innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen med start 31 december 2024. En utvidgning av zonen ska utredas under 2024 och beslutas våren 2025.

Beslut och dokument

Beslut om att inrätta miljözon klass 3 tas i flera steg:

 1. Den 14 december 2023 godkände trafiknämnden trafikkontorets förslag till genomförande av miljözon klass 3 i området innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen från och med den 31 december 2024.
 2. Slutligt beslut om det fortsatta miljözonsarbetet tas i kommunfullmäktige under våren 2024.

För mer information se genomförandebeslut och bilagor.

Genomförandebeslut, trafiknämnden

Införande av Miljözon klass 3 i området innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Svar på uppdrag från Kommunfullmäktige (pdf)

Bilagor

Konsekvensanalys av miljözon klass 3 i ett område innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen (pdf)

Intressentmöten inom uppdrag om att införa Miljözon klass 3 (pdf)

Fakta om området

Högst fotgängarantal har Biblioteksgatan, Norrlandsgatan och Regeringsgatan med över 20 000 fotgängare vardera dagligen. Mäster Samuelsgatan och Jakobsgatan har 16 000 respektive 12 000 fotgängare dagligen. Siffrorna kommer från gångmätningar från 2017, sedan dess har gångtrafiken ökat ytterligare.

Vad gäller motorfordon har Mäster Samuelsgatan omkring 12 000 passager per dygn. Norrlandsgatan och Regeringsgatan har omkring 7 000 motorfordonspassager per dygn vardera.

I norrgående riktning vid Klaratunnelmynningen på Mäster Samuelsgatan passerar omkring 4 500 motorfordon per dygn. I Södergående riktning omkring 6 800 motorfordon per dygn.

 • 18 procent av lastbilarna som trafikerar området kör till en adress i området, resten är genomfart
 • 13 procent av personbilarna som trafikerar området klarar miljözonens krav idag
 • 7,5 procent av de lätta lastbilarna som trafikerar området klarar miljözonens krav idag
 • 13 procent av de tunga lastbilarna som trafikerar området klarar kraven idag.

Omkring 20 000 personer arbetar inom området och det finns ett stort utbud av butiker, restauranger, caféer och barer som lockar till sig besökare och genererar godstransporter i form av leveranser av varor och tjänster samt borttransport av avfall och återvinning.

Uppdaterad