Miljözon klass 3

Den 31 december 2024 införs miljözon klass 3 i en del av Stockholm City.

Reglerna för vilka fordon som tillåts i miljözon klass 3 regleras i trafikförordningen och är samma i hela Sverige. Stockholms stad kan inte justera dem.

Vad gäller för miljözon klass 3?

Miljözon klass 3 ställer högst krav på vilka fordon som får färdas i zonen.

Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

I miljözon klass 3 är följande personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar tillåtna:

 • rena elfordon
 • gasfordon med utsläppsklass Euro 6
 • bränslecellsfordon.

Laddhybrider är inte tillåtna.

Tunga lastbilar och tunga bussar

I miljözon klass 3 är följande tunga lastbilar och tunga bussar tillåtna:

 • rena elfordon
 • gasfordon med utsläppsklass Euro 6
 • bränslecellsfordon
 • laddhybrider med utsläppsklass Euro 6.

Aktuellt område

Området för miljözon klass 3 består av följande gator:

 • Malmskillnadsgatan mellan broarna över Hamngatan respektive Kungsgatan
 • Regeringsgatan mellan Hamngatan och bron över Kungsgatan
 • Norrlandsgatan mellan Hamngatan och Kungsgatan
 • Biblioteksgatan
 • Oxtorgsgatan
 • Oxtorget
 • Lästmakargatan
 • Jakobsbergsgatan
 • Mäster Samuelsgatan öster om bron över Sveavägen
 • Smålandsgatan
 • Norrmalmstorg.

Miljözonen gäller även för Klaratunnelns in- och utfart vid Mäster Samuelsgatan. Klaratunnelns in- och utfarter mellan Sveavägen och Vattugatan/Centralbron ligger inte inom miljözonens område.

Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen är inte en del av miljözon klass 3.

Högupplöst version av kartan.

Miljözon klass 3 - karta (png)

Verksamheter som har ingång eller angöring mot Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Sveavägen och Hamngatan, och som inte behöver köra in i området för att nå sina verksamheter påverkas inte av miljözonens regler.

Det utvalda området ligger i City och är av stor betydelse för stockholmarna och stadens turistnäring. I området vistas många gångtrafikanter som exponeras av dålig luft från motorfordonstrafikens avgaser. Det är ett av Sveriges mest tillgängliga områden för resor utan bil.

Miljözon klass 3 förväntas även medföra en säkrare och trevligare gatumiljö att vistas, gå och cykla i samt mer utrymme för liv och verksamhet på marken. Den förväntas även bidra till en snabbare omställning till elbilar, lägre buller och minskade utsläpp. Det vill säga bidra till en attraktivare innerstad för fler.

Vilka fordon är undantagna kraven för miljözon klass 3?

Reglerna för vilka fordon som är undantagna i miljözon klass 3 regleras i trafikförordningen och är samma i hela Sverige. Stockholms stad kan inte justera dem.

 • väghållningsfordon, förutsatt att omständigheterna kräver väghållning
 • motorcykel och moped
 • arbetsmaskiner, till exempel lövblåsare, grävmaskin, hjullastare
 • fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller övrig räddningstjänst
 • transport av sjuka personer till läkare eller sjukhus
 • utryckningsfordon
 • fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning
 • fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA) eller Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
 • fordon som används vid särskilt anordnade transporter så som färdtjänst
 • fordon med förare eller passagerare som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • fordon för vilket det har lämnats bilstöd via Försäkringskassan.

Slopat nattförbud för tung trafik

Vid införandet av miljözonen kommer förbudet mot tunga lastbilar (över 3,5 ton) klockan 22–06 att tas bort i området.

Fordonen måste fortfarande uppfylla kraven för miljözon klass 3.

På webbplatsen Tillstånd och regler kan du läsa mer om reglerna för tunga fordon.

Tidsplan för införande

 • Genomförandebeslut i trafiknämnden, 14 december 2023.
 • Beslut i kommunfullmäktige, 6 maj 2024.
 • Införande, 31 december 2024.
 • En utvidgning av zonen utreds under 2024 och beslutas under första halvåret 2025.

Beslut och dokument

För mer information, se genomförandebeslut och bilagor.

EU-kommissionen gav föreskriften om miljözonen grönt ljus

EU-kommissionen har granskat om föreskriften för miljözonen hindrar den fria rörligheten för handeln av fossildrivna fordon. Under tiden som granskningen pågick fick inga nya beslut tas i ärendet. EU gav den 17 april 2024 grönt ljus för miljözon klass 3 och arbetet för införande den 31 december 2024 fortsätter nu som planerat.

Bilpooler och parkeringsplatser

Syftet med miljözonen

Stockholms stad har som ambition förbättra luftkvaliteten för stadens invånare och besökare.

Luftföroreningar från vägtrafiken orsakar en rad olika negativa hälsoeffekter. Ökad sjuklighet och dödlighet i lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar har störst inverkan på folkhälsan. Äldre, barn och personer med redan dålig hälsa är särskilt känsliga grupper. Nya och stora studier har visat att folkhälsan påverkas negativt även vid mycket låga nivåer av de vanligaste luftföroreningarna. En sänkning av halten av de viktigaste luftföroreningarna ger hälsovinster för befolkningen, även i områden med låga halter.

Miljözon 3 förväntas även medföra en säkrare och trevligare gatumiljö att vistas, gå och cykla i, mer utrymme för liv och verksamhet på marken. Den förväntas även bidra till en snabbare omställning till elbilar, lägre buller och minskade utsläpp. Det vill säga bidra till en attraktivare innerstad för fler.

Miljözonen bidrar positivt till flera av stadens mål:

 • sänka halterna av luftföroreningar till de riktvärden som WHO rekommenderar
 • minska utsläppen från transportsektorn med 80 procent till 2030
 • snabba på elektrifieringen
 • utsläppsfri innerstad 2030.

Nyhetsbrev för Miljözon klass 3

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få veta mer om vad som händer i arbetet med att införa Miljözon klass 3. Du får också tips och idéer och inbjudningar till samverkan. Nyhetsbrevet skickas ut ungefär en gång i månaden.

Anmälan till nyhetsbrev för Miljözon klass 3

Uppdaterad