Miljözon klass 3

Stockholms stads trafikkontor har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda och stegvis införa miljözon klass 3 i Gamla stan och ett område i City. Införandet ska påbörjas under 2024 och vara klart 2026.

Utredningen undersöker vilket geografiskt område som ska omfattas av regleringen, vilken del av området som är lämpligast att börja med samt konsekvenser av införandet. Utredningen kommer att föreslå en plan för genomförande till trafiknämnden i slutet av 2023.

Miljözon klass 3 är den klassning som ställer högst krav på vilka fordon som får färdas i zonen. De fordon som får färdas i miljözon klass 3 är

 • lätta och tunga elfordon
 • lätta och tunga bränslecellsfordon
 • lätta och tunga gasfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6
 • tunga laddhybrider som uppfyller utsläppskraven för Euro 6.

Allmänna undantag

Följande grupper och fordon är undantagna från miljözonens regler enligt trafikförordningen:

 • fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär
 • övrig räddningstjänst
 • transport av sjuka personer till läkare eller sjukhus
 • utryckningsfordon
 • fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning
 • fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut
 • fordon som används vid särskilt anordnade transporter så som färdtjänst
 • fordon med förare eller passagerare som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • fordon för vilket det har lämnats bilstöd via Försäkringskassan.

Tidplan

 • Utredningen sker under 2023.
 • Införande i del av området planeras att starta under senare delen av 2024.
 • Införande i hela området planeras vara klart under 2026.

Kommunerna beslutar om miljözoner

Kommuner kan besluta om att vissa fordon stängs ute från särskilt miljökänsliga områden. Från och med den 1 januari 2020 kan kommuner införa miljözon klass 1, 2 eller 3 i sin kommun.

Uppdaterad