Miljözon klass 3

Stockholms stad har fått i uppdrag att utreda införandet och gränsdragningen av miljözon klass 3 i Gamla stan och ytterligare ett område i city.

Utredningen kommer bland annat att titta på nytta och konsekvenser av införandet av miljözon klass 3, och ta fram en plan för genomförande.

Miljözon klass 3 är den klassning som ställer högst krav på vilka fordon som får färdas i zonen. De fordon som får färdas i miljözon klass 3 är

 • elfordon
 • bränslecellsfordon
 • lätta och tunga gasfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6
 • tunga laddhybrider som uppfyller utsläppskraven för Euro 6.

Allmänna undantag

Följande grupper och fordon är undantagna från miljözonens regler enligt trafikförordningen:

 • fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär
 • övrig räddningstjänst
 • transport av sjuka personer till läkare eller sjukhus
 • utryckningsfordon
 • fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning
 • fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut
 • fordon som används vid särskilt anordnade transporter så som färdtjänst
 • fordon med förare eller passagerare som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • fordon för vilket det har lämnats bilstöd via Försäkringskassan.

Tidplan

 • Utredningen sker under 2023.
 • Införande i del av området planeras starta 2024.
 • Införande i hela området planeras vara klart under 2026.

Kommunerna beslutar om miljözoner

Kommuner kan besluta om att vissa fordon stängs ute från särskilt miljökänsliga områden. Från och med den 1 januari 2020 kan kommuner införa miljözon klass 1, 2 eller 3 i sin kommun.

Uppdaterad