Bortforsling av snö

Av hänsyn till miljön undviker vi att köra bort snö förutom i de fall där snöhögar hindrar framkomligheten eller utgör trafikfara. Snö kan också forslas bort för att förbereda gatorna inför väntade stora snöfall.

I Stockholms stad körs snön till stadens fyra sjötippar eller till snöupplag på land. Regelbunden provtagning har visat att snön innehåller låga nivåer av metaller och andra ämnen. Gränsvärden för föroreningar underskrids normalt med god marginal i de prover och analyser som oberoende konsultföretag utfört.

Transporterna av snön innebär en miljöbelastning. Därför bygger trafikkontorets strategi för snöbortforsling på att transportsträckorna ska minimeras. Om det snöar stora mängder måste staden också kunna tömmas på snö så fort som möjligt för att framkomligheten ska kunna upprätthållas.

Lastbilarna som kör bort snö samt arbetet vid stadens snöupplag och sjötipparna innebär buller men insatserna är nödvändiga för framkomligheten i staden.

Hit körs snön

Innerstaden

 • Innerstadens snö körs till Riddarfjärden, Stadsgården, Blasieholmen och Värtan. Det är det miljömässigt bästa alternativet som finns i nuläget.
 • Snö som forslas bort från gator och torg klassas som avfall enligt Naturvårdsverkets definition. Det innebär att det krävs dispens för att tippa snö i vattnet. Stockholms stad har fått dispens till och med mars 2026 för sjötippning av snö från innerstaden och i undantagsfall från ytterstaden.
 • Om snön istället skulle köras till snöupplag i ytterstaden skulle belastningen på miljön öka i och med längre transporter. Det skulle också innebära mer buller och det skulle bli svårare att upprätthålla framkomligheten eftersom det skulle ta längre tid att köra bort snö vid mycket stora snöfall.

Ytterstaden

 • För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt måste snöns transportsträcka minimeras. Stockholms stad har tagit fram platser i söder- och västerort som vid behov kan användas som snöupplag för ytterstadssnö.
 • Trafikkontoret har i samverkan med miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och ytterstadens stadsdelsförvaltningar inventerat möjliga platser där snö kan läggas upp.  

Snöupplag Söderort

 • Bolidenvägen
 • Bägersta byväg
 • Flygfältsgatan
 • Fyrskeppsvägen
 • Lingvägen
 • Mälarhöjdens parkering
 • Personnevägen
 • Rusthållarvägen
 • Råbyvägen
 • Tallkrogsvägen 37/Nynäsvägen
 • Vinterviken
 • Åbyvägen

Reservplatser vid mycket stora snömängder

 • Slättgårdsvägen/Bredängsvägen
 • Sätrabadet

Snöupplag Västerort

 • Akallalänken
 • Blomsterkungsvägen/Lövstavägen
 • Bällstavägen
 • Kvarnbacksvägen
 • Lövstavägen/Kyrkhamnsvägen
 • Spångavägen

Reservplatser vid mycket stora snömängder

 • Maltesholmsbadets parkering
 • Småbrukarvägen/Arrendevägen

Framtida alternativ

Stockholms stad följer och bevakar alternativa metoder och teknikutveckling för omhändertagande av snö i förhållande till i sjö- och landtippar. Vi har ett regelbundet erfarenhetsutbyte och samarbete med de nordiska länderna och även vissa andra länder som står inför samma utmaningar och har liknande förutsättningar när det gäller väder och stadsbyggnad.

Alternativa lösningar analyseras och utvärderas med hänsyn till flera olika aspekter: miljö- och hållbarhetsperspektiv, kostnadseffektivitet, funktionalitet och utrymmeskrav samt andra förutsättningar för att klargöra om de kan vara alternativ till de befintliga lösningarna.

Vanliga frågor och svar

Det finns begränsat med ytor där snön kan läggas upp. Innerstadens snö körs till sjötipparna i innerstaden och ytterstadens snö till olika snöupplag i ytterstaden.

Vid snöhantering är det transporterna som utgör miljöbelastningen. För att minimera transporterna forslas snö bara bort helt när framkomligheten är hotad och/eller för att förbereda gatorna inför väntade mycket kraftiga snöfall. 

Bedömningen utifrån regelbunden provtagning är att tippningens påverkan på vattnet är liten. Det ser dock inte vackert ut eftersom snön som tippas i vattnet ofta är missfärgad.

Mer om stadens snöhantering

Uppdaterad