Så fungerar snöröjningen

När det snöat plogar och halkbekämpar vi stadens gator och gång- och cykelbanor för att göra de framkomliga.

Snöröjningen ser olika ut beroende vilken typ av gata som ska snöröjas. Hanteringen varierar också mellan olika platser i staden. 

Plogning

Så prioriteras snöröjningen

När staden drabbas av ett kraftigt snöfall eller plötslig halka behöver snöröjarna prioritera vilka gator och områden som ska plogas och halkbekämpas först.

I snöröjningsarbetet prioriterar vi färdsätt med hög kapacitet, det vill säga

 • gång
 • cykel
 • kollektivtrafik.

Under pågående snöfall prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator. När det snöar kraftigt och ihållande försenas snöröjningen på till exempel lokalgator och bostadsgator. Fokus ligger också på framkomlighet för utryckningsfordon och andra viktiga samhällsfunktioner.

Vi påbörjar snöröjningsarbetet när en viss mängd snö fallit. Mängden snö varierar mellan trafikslag och typ av gata.

Startkriterier för snöröjning

Trottoarer, gång- och cykelbanor

 • Blötsnö/modd: 1–1,5 cm
 • Lös snö: 2–3 cm 

Vägar/gator (körbana)

 • Blötsnö/modd: 2–2,5 cm
 • Lös snö: 4–5 cm

Trafikleder

 • Blötsnö/modd: 1 cm
 • Lös snö: 2 cm

Hur snabbt snön ska vara bortröjd varierar mellan olika gator. I kartan nedan ser du prioriteringsklasser för stadens gator. 

Vinterväghållning - Prioriteringsklasser 2023–2024 (pdf)

Kontroll

Snöröjning och halkbekämpning genomförs av Stockholms stads upphandlade entreprenörer. Staden gör regelbundet kontroller av entreprenörernas arbete, exempelvis genom att granska GPS-spår och bilder.

Vi gör även regelbundna stickprovskontroller genom att besöker olika platser i staden enligt en förutbestämd plan för att kontrollera att snöröjning och halkbekämpning utförts korrekt.

Vanliga frågor och svar

Alla snöröjningsmaskiner arbetar inte åt Stockholms stad. Det kan också vara ett fordon som är på väg att hämta sand.

Servicetiden finns för att gatan ska vara åtkomlig för olika sorters service, till exempel gatuunderhåll, städning, snöröjning, upptagning av löv och sand. Under den så kallade servicedagen och natten är det parkeringsförbud på gatan.

Du ser på skylten vilken dag och tid det är förbjudet att parkera. Förbudet gäller oavsett om det är helgdag samt om service utförs på gatan eller inte. Hjälp snöröjarna och bidra till en framkomlig vinterstad genom att respektera parkeringsreglerna.

När det är snö är det meningen att servicetiden ska användas till att ploga in vallarna som tidigare bildats mot parkerade bilar till trottoarens kantsten i innerstaden. I ytterstaden gäller parkeringsreglerna från 1 november till och med 15 maj. Under den perioden ska vallen plogas upp på den trottoar som används som snöupplag under hela vintern. Servicetiden kan också användas för att forsla bort snö. 

Din bil blir inplogad och du kan få en felparkeringsavgift. Parkeringsförbudet gäller oavsett om det utförs service på gatan eller inte.

Några enstaka felparkerade bilar kan också förhindra snöröjningen av en hel gata. Bilar som hindrar snöplogarna kan flyttas. Du som äger bilen får då stå för kostnaden. Bilen flyttas en kort bit eller ställs tillbaka efter att plogning skett, den kan även flyttas till en särskild uppställningsplats. 

Att flytta bilar är tidskrävande och kan göra så att inte lika många gator hinner snöröjas som det var tänkt.

Hjälp snöröjarna och bidra till en framkomlig vinterstad genom att respektera parkeringsreglerna.

 • Normalt ska vallarna plogas åt sidan. Felparkerade bilar som står kvar på gatan kan dock hindra arbetet. Hjälp snöröjarna och bidra till en framkomlig vinterstad genom att respektera parkeringsreglerna.

 • Om det snöar under servicetiden utförs istället snöröjning för att hålla staden framkomlig för viktiga samhällsfunktioner. Då kan det bli så att gatan bara plogas igenom så att redan befintliga vallar byggs på eller att snöplogarna inte hinner fram till gatan under servicetiden. Så länge det snöar prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator.

 • Om det kommit väldigt mycket snö dagarna innan servicedagen/servicenatten och vi måste köra bort snö kan det också hända att snöröjarna inte hinner ploga undan vallarna på alla servicegator. Snöbortforslingen är mycket tidskrävande. 
 • På vintern när det har snöat måste vi alla hjälpa till att hålla staden framkomlig. Det innebär att var och en får öppna upp vallen framför sitt hus. I vissa fall kan Stockholms stad öppna vallarna men det kan ta upp till sju dagar. Öppning av vallar framför till exempel sjukhus, övergångsställen och busshållplatser kommer före i prioriteringen.

 • Om du av hälsoskäl eller dylikt inte får skotta och har läkarintyg ta kontakt med din stadsdels biståndshandläggare. Olika regler gäller i olika stadsdelar, hör med din stadsdelsförvaltning hur det är där du bor.
 • Det bildas en vall efter snöplogen mot parkerade bilar och för infarter. När bilarna lämnar parkeringen rasar snö ut på körbanan eller trottoaren.

 • Snö från takskottning hamnar på gatan och kan också göra att det ser oplogat ut. 

 • Snö från vallar kan röras runt av lekande barn och gående som ska gå över vallen. 

Uppdaterad