Plogning i innerstaden

Hanteringen av snö ser ut på olika sätt beroende på var i staden du befinner dig. Här kan du läsa om hur plogning går till i innerstaden.

När det snöat plogar vi och halkbekämpar på gator och gångbanor för att göra dem framkomliga. Det bildas en vall bland annat mot parkerade bilar efter snöplogen. Fokus ligger på att hålla vägbanan framkomlig för viktiga samhällsfunktioner.

Efter att det slutat snöa börjar vi öppna upp vallar vid övergångsställen och busshållplatser. På servicenatten/servicedagen plogas snövallen in till trottoarkanten.

I allmänhet ska vallarna utanför bilarna plogas till trottoarkanten under servicedagen eller servicenatten när gatan ska vara fri från parkerade bilar. Hjälp snöröjarna och bidra till en framkomlig vinterstad genom att respektera parkeringsreglerna. 

Så prioriterar vi

När staden drabbas av ett snöoväder behöver snöröjningen prioriteras så att de gator som påverkar flest snöröjs först.

Prioriteringsordningen ser ut såhär

 1. – trafikleder
  – bussgator med tillhörande gångbanor
  – särskilt utvalda pendlingsstråk för cyklister
 2. – huvudgator med tillhörande gångbanor och gång-, cykel- och mopedvägar
 3. – bostadsgator med tillhörande gångbanor och gång-, cykel- och mopedvägar. 

Så läggs snövallar generellt upp

När en gata plogas flyttas den snö som fallit över körbanan ut till sidan av vägen. Då skapas en snövall. Hur och var snövallen läggs upp beror på vilken väg som plogas och hur det ser ut omkring.

 • Om det bara finns en gångbana läggs snövallen på sidan utan gångbana.
 • På gator och vägar utan gångbana läggs det snövallar på båda sidor.
 • Gångvägar får vallar på båda sidor.
 • Vissa gator med dubbla gångbanor får snövallar längs körbanan mot kantstenen.

Snöröjning, steg för steg

 1. När det snöat plogar vi och halkbekämpar på gator och gångbanor för att göra dem framkomliga. Parkerade bilar blir inplogade.
  Stadens ambition är även att tidigt ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister.
 2. När det slutat snöa börjar vi öppna upp vallar vid övergångsställen och busshållplatser. 
 3. På servicenatten/dagen är det parkeringsförbud och alla bilar ska vara borta. Bilar som står kvar och hindrar snöröjningen kan flyttas. Vi plogar in snövallen till trottoarkanten.
 4. När det har snöat så mycket att trafiken inte kan ta sig fram trots att vi snöröjer forslas snön bort. Snö kan också köras bort för att förbereda gatorna inför väntade snöfall. 

Plogning i innerstaden

Uppdaterad