Snö och halka

Snöröjning i Stockholm är ett omfattande arbete, det är nästan 4000 stadsgator och mindre lokalgator som ska snöröjas, sandas och saltas. Många gång- och cykelbanor ska också röjas.

Anmäl snö och halka via Tyck till-appen

Det är trafikkontoret och stadsdelarna som ansvarar för plogningen av gator och parker i staden, men det praktiska arbetet utförs av upphandlade entreprenörer. 

https://video.stockholm.se/video/20947217/snorojning-i-stockholms-stad-1

Grafik: Dagens nyheter

Så plogas det

Hjälp oss till ett framkomligt vinterstockholm

Du som stockholmare kan underlätta för snöröjarna och bidra till en framkomlig vinterstad, till exempel genom att respektera parkeringsreglerna och att ta bort föremål som är i vägen på trottoaren. Då kan vi ploga på ett bra sätt. 

Bilist

Det är viktigt att du följer parkeringsreglerna för att plogningen ska kunna göras på ett bra sätt, både dag- och nattetid. 

 • Hjälp snöröjarna och bidra till en framkomlig vinterstad genom att respektera parkeringsreglerna.
 • Tänk på att ha rätt utrustning, så som vinterdäck, när det blir mörkare och halt.
 • Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret, var ute i god tid och planera din resa.
 • Du som har p-tillstånd för rörelsehindrad: flytta gärna bilen under servicedagen/servicenatten om du har möjlighet, eftersom det underlättar snöröjningsarbetet. Din parkeringsplats snöröjs samtidigt som övriga gatan.

Cyklist

 • Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret.
 • Tänk på att använda rätt utrustning – reflex och vinterdäck – när det blir mörkare och halare.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på en gång- eller cykelbana hindrar för snöröjningen.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Gående

 • Anpassa din utrustning efter att det blir mörkare och halare genom att använda reflexer och broddar.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för snö och istappar på taket samt isbildning på marken, vilken orsakats av vatten från stuprännor.

Genom att flytta snön på taken mot körbanan efter skottningen möjliggörs även framkomlighet för gående, cyklister och rullstolsburna på gångbana eller cykelbana.

 • Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren exempelvis byggsäckar.
 • Tänk på att snöröja ordentligt fram till din sopbehållare och sanda så att personalen kommer fram till säcken eller kärlet.

Felanmälan och underhåll

Vanliga frågor och svar

Vi prioriterar gång, cykel, kollektivtrafik och de stora trafiklederna vid snöröjning. Fokus ligger också på framkomlighet för bland annat utryckningsfordon.

Under pågående snöfall prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator. När det snöar kraftigt och ihållande försenas snöröjningen på till exempel lokalgator och bostadsgator.

Stadens ambition är att tidigt ploga och sopsalta ett antal prioriterade pendlingsstråk för cykel. Dessa går utmed högtrafikerade fordonsleder, till exempel Nynäsvägen, Örbyleden, Huddingevägen, Bergslagsvägen, Drottningholmsvägen och Ulvsundavägen.

Av de dryga 20 milen som vi underhåller med sopsaltningsmetoden är det cirka 15 mil som består av gång- och cykelbanor.  Att sträckan för gångbanor är kortare beror på att den utrustning som används endast kan sopsalta på de kombinerade banorna om de inte skiljs åt av fysiska hinder som till exempel kantsten och staket.

Vi testar kontinuerligt nya metoder för att utveckla vinterväghållningen så att den ska bli så bra som möjligt för alla trafikanter.

Under vintern 2018-2019 pågick försök på ett mindre antal gångbanor i innerstaden med sopsaltning och test med nya typer av plogar. Syftet var att förbättra vinterväghållningen för gående.

Det beror på att vi inte använder samma fordon för att ploga vägen som gång- och cykelbanor. När vi plogar gång- och cykelbanor måste vi sanda samtidigt och då krävs en speciell maskin som dessutom är anpassad storleksmässigt för de smalare banorna.

 • Under vintern kommer det alltid att vara vinterväglag. Asfaltsrena ytor blir det främst på högtrafikerade körbanor.

 • Vi strävar alltid efter att utveckla och förbättra snöröjningen. Därför testar vi löpande metoder som vi utvärderar. Sopsaltningen sker den här vintern på utvalda prioriterade cykelstråk. Det innebär att cykelvägnätet på de utvalda stråken ska hålla samma standard som trafikleder och huvudvägnät. 

Alla snöröjningsmaskiner arbetar inte åt Stockholms stad. Det kan också vara ett fordon som är på väg att hämta sand.

Servicetiden finns för att gatan ska vara åtkomlig för olika sorters service, till exempel gatuunderhåll, städning, snöröjning, upptagning av löv och sand. Under den så kallade servicedagen och natten är det parkeringsförbud på gatan.

Du ser på skylten vilken dag och tid det är förbjudet att parkera. Förbudet gäller oavsett om det är helgdag samt om service utförs på gatan eller inte. Hjälp snöröjarna och bidra till en framkomlig vinterstad genom att respektera parkeringsreglerna.

När det är snö är det meningen att servicetiden ska användas till att ploga in vallarna som tidigare bildats mot parkerade bilar till trottoarens kantsten i innerstaden. I ytterstaden gäller parkeringsreglerna från 1 november till och med 15 maj. Under den perioden ska vallen plogas upp på den trottoar som används som snöupplag under hela vintern. Servicetiden kan också användas för att forsla bort snö. 

Din bil blir inplogad och du kan få en felparkeringsavgift. Parkeringsförbudet gäller oavsett om det utförs service på gatan eller inte.

Några enstaka felparkerade bilar kan också förhindra snöröjningen av en hel gata. Bilar som hindrar snöplogarna kan flyttas. Du som äger bilen får då stå för kostnaden. Bilen flyttas en kort bit eller ställs tillbaka efter att plogning skett, den kan även flyttas till en särskild uppställningsplats. 

Att flytta bilar är tidskrävande och kan göra så att inte lika många gator hinner snöröjas som det var tänkt.

Hjälp snöröjarna och bidra till en framkomlig vinterstad genom att respektera parkeringsreglerna.

 • Normalt ska vallarna plogas åt sidan. Felparkerade bilar som står kvar på gatan kan dock hindra arbetet. Hjälp snöröjarna och bidra till en framkomlig vinterstad genom att respektera parkeringsreglerna.

 • Om det snöar under servicetiden utförs istället snöröjning för att hålla staden framkomlig för viktiga samhällsfunktioner. Då kan det bli så att gatan bara plogas igenom så att redan befintliga vallar byggs på eller att snöplogarna inte hinner fram till gatan under servicetiden. Så länge det snöar prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator.

 • Om det kommit väldigt mycket snö dagarna innan servicedagen/servicenatten och vi måste köra bort snö kan det också hända att snöröjarna inte hinner ploga undan vallarna på alla servicegator. Snöbortforslingen är mycket tidskrävande. 
 • På vintern när det har snöat måste vi alla hjälpa till att hålla staden framkomlig. Det innebär att var och en får öppna upp vallen framför sitt hus. I vissa fall kan Stockholm stad öppna vallarna men det kan ta upp till sju dagar. Öppning av vallar framför till exempel sjukhus, övergångsställen och busshållplatser kommer före i prioriteringen.

 • Om du av hälsoskäl eller dylikt inte får skotta och har läkarintyg ta kontakt med din stadsdels biståndshandläggare. Olika regler gäller i olika stadsdelar, hör med din stadsdelsförvaltning hur det är där du bor.

Det finns begränsat med ytor där snön kan läggas upp. Innerstadens snö körs till sjötipparna i innerstaden och ytterstadens snö till olika snöupplag i ytterstaden.

Vid snöhantering är det transporterna som utgör miljöbelastningen. För att minimera transporterna forslas snö bara bort helt när framkomligheten är hotad och/eller för att förbereda gatorna inför väntade mycket kraftiga snöfall. 

Tippningen har inte negativ påverkan på vattnet. Det ser dock inte vackert ut eftersom snön som tippas i vattnet ofta är missfärgad.

 • Det bildas en vall efter snöplogen mot parkerade bilar och för infarter. När bilarna lämnar parkeringen rasar snö ut på körbanan eller trottoaren.

 • Snö från takskottning hamnar på gatan och kan också göra att det ser oplogat ut. 

 • Snö från vallar kan röras runt av lekande barn och gående som ska gå över vallen. 
 • Vi bekämpar halka med saltlösning, sand, saltblandad sand eller flis. Olika metoder används beroende på trafikbelastning och väder. Av miljöskäl försöker vi använda så lite salt som möjligt.

 • Ser du farliga istappar eller snö som riskerar att rasa ner från taken. Ring Istappstelefonen.

  Telefon:  020-47 82 77 / 020-ISTAPP

Gångbanorna i staden sandas kontinuerligt, men tövädret gör att effekten blir liten eftersom sanden sjunker ner och rinner bort fort.

Du kan felanmäla eller tycka till om stadens trafik- och utemiljö via vår app Tyck-till, vår e-tjänst eller genom att ringa telefon 08-651 00 00.

 • Snö och istappar på taken eller isbildning som beror på vatten från stuprännor ska åtgärdas av respektive fastighetsägare.

 • Ser du farliga istappar eller snö som riskerar att rasa ner från taken.
  Ring Istappstelefonen.

  Telefon: 020-47 82 77 / 020-ISTAPP.

 • Snön som tas bort från taken ska takskottarna flytta från gång- och cykelbanan mot körbanan, för att möjliggöra framkomlighet för gående, cyklister och rullstolsburna.
 • Trafikkontoret har i flera år arbetat med jämställd snöröjning. Det innebär bland annat att ett särskilt fokus läggs på snöröjning av gångbanor.

 • Det har tidigare gjorts försök med sopsaltning på ett fåtal gångbanor i innerstaden och test med nya typer av plogar för gångbana. Syftet har varit att utveckla metoder för att förbättra vinterväghållningen för gående.

 • Tester med tidigare utlastning av snö på ett fåtal bussgator har också gjorts för att se om detta förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken utan att hindra eller skapa svårigheter för övriga trafikantgrupper.

 • Vi testar kontinuerligt nya metoder för att utveckla vinterväghållningen så att den ska bli så bra som möjligt för alla trafikanter.
 • Vi sandar direkt i samband med plogning och det är alltid är en liten mängd salt i sanden för att effekten i halkbekämpningen ska bli bra och för att sanden inte ska frysa till klumpar när det ligger utomhus.

 • Saltet får också sanden att binda bättre på is och snö.

 • Saltlösning på gångbanor använder vi endast vid frosthalka.

Uppdaterad