Snö och halka

Snöröjning i Stockholm är ett omfattande arbete, det är nästan 4 000 stadsgator och mindre lokalgator som ska snöröjas, sandas och saltas. Många gång- och cykelbanor ska också röjas.

Stockholm är en av världens nordligaste huvudstäder, och vintrarna innebär ofta snö och halka för alla oss som bor eller vistas här. Redan under hösten går staden in i beredskap för att hålla våra vägar, torg och gång- och cykelbanor snö- och halkfria. 

När snön kommer kan du som stockholmare hjälpa oss genom att anmäla snö och halka. Skicka in din felanmälan eller synpunkt via stadens app – Tyck till.

Anmäl snö och halka via Tyck till-appen

Du kan också lämna din felanmälan eller synpunkt genom att ringa telefon 08-651 00 00.

Så fungerar snöröjningen

Halka

Halka kan uppstå av flera olika anledningar under vintersäsongen och vissa platser är mer utsatta för halka än andra. Stockholms stad bekämpar halka med salt, saltlake, sand eller en kombination av salt och sand. Till viss del går det att halkbekämpa i förväg.

Om du upptäcker halka på trottoarer, gångbanor, cykelbanor, gator eller vägar kan du själv anmäla i stadens app Tyck till.

Istappar

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har ett ansvar att se till att is och snö inte rasar ned från tak. Därför ska du i första hand kontakta din fastighetsägare om du identifierat farliga istappar på din fastighet.

Gång

Staden genomför ett antal åtgärder för att du som gående ska drabbas så lite som möjligt av halka.

Sopsaltning av gångbanor

Sopsaltning innebär att en sopmaskin borstar bort snö och is från gångbanan. Därefter lägger samma maskin ut en saltlösning för att motverka att det fryser på igen. Om inget hinder finns mellan cykel- och gångbana, till exempel staket eller kantsten, kan vi sopsalta båda banorna samtidigt.

Ny satsning på gångbanor

Under vintersäsongen 2021–2022 utökar staden antalet sopsaltade gångbanor. Totalt sopsaltas mer än 20 mil gångbana, jämfört med 15 mil under föregående säsong. Vi har löpande testat och lagt till nya sträckor där vi halkbekämpar med sopsaltningsmaskin istället för på traditionellt sätt. Metoden används i både ytterstad och innerstad.

Kartorna visar sträckor som vi har lagt till under vintersäsongen 2021–2022.

Pilotprojekt gångbanor

Under vintersäsongen 2021–2022 genomför Stockholms stad ett utökat pilotprojekt där vi utvecklar nya sätt att underhålla trottoarer och gångbanor. Målet med projektet är att minska halkan på gångbanor och öka framkomligheten för gående.

Markvärme

Flera av stadens trottoarer och gångbanor värms upp underifrån. Markvärme läggs främst på centrala platser där det rör sig mycket människor, och i samband med andra större grävarbeten. Ofta finansieras markvärmen i samarbete mellan Stockholms stad och fastighetsägare.

Karta över centrala innerstaden med markering av de gator och platser där markvärme förekommer.

På vissa platser finns det värmeslingor i marken, främst under trottoarer och gångbanor i centrala Stockholm. De värmer upp marken så att mindre snöfall snabbt smälter bort och halka förebyggs. Markvärmen regleras med en termostat och slås på automatiskt när temperaturen når noll grader.

När det kommer mycket snö på kort tid, blåser kraftigt eller blir väldigt kallt räcker inte alltid markvärmen till för att smälta bort all snö och is. Då kan vi behöva snöröja och halkbekämpa även där det finns markvärme.

Gångbanorna i staden sandas kontinuerligt, men tövädret gör att effekten blir liten eftersom sanden sjunker ner och rinner bort fort.

Vi sandar direkt i samband med plogning och det är alltid är en liten mängd salt i sanden för att effekten i halkbekämpningen ska bli bra och för att sanden inte ska frysa till klumpar när det ligger utomhus.

Saltet får också sanden att binda bättre på is och snö. Saltlösning på gångbanor använder vi endast vid frosthalka.

Cykel

Stadens ambition är att tidigt ploga och sopsalta ett antal prioriterade pendlingsstråk för cykel. Dessa går utmed högtrafikerade fordonsleder, till exempel Nynäsvägen, Örbyleden, Huddingevägen, Bergslagsvägen, Drottningholmsvägen och Ulvsundavägen.

Av de 22 milen som vi underhåller med sopsaltningsmetoden är det cirka 15 mil som består av gång- och cykelbanor.  Att sträckan för gångbanor är kortare beror på att den utrustning som används endast kan sopsalta på de kombinerade banorna om de inte skiljs åt av fysiska hinder som till exempel kantsten och staket.

Allt fler stockholmare har upptäckt fördelarna med att cykla året runt. Här hittar du tips på hur du kan komma igång med att cykla även på vintern. 

Det beror på att vi inte använder samma fordon för att ploga vägen som gång- och cykelbanor. När vi plogar gång- och cykelbanor måste vi sanda samtidigt och då krävs en speciell maskin som dessutom är anpassad storleksmässigt för de smalare banorna.

 • Under vintern kommer det alltid att vara vinterväglag. Asfaltsrena ytor blir det främst på högtrafikerade körbanor.

 • Vi strävar alltid efter att utveckla och förbättra snöröjningen. Därför testar vi löpande metoder som vi utvärderar. Sopsaltningen sker den här vintern på utvalda prioriterade cykelstråk. Det innebär att cykelvägnätet på de utvalda stråken ska hålla samma standard som trafikleder och huvudvägnät. 

Hjälp oss till ett framkomligt vinterstockholm

Du som stockholmare kan underlätta för snöröjarna och bidra till en framkomlig vinterstad, till exempel genom att respektera parkeringsreglerna och att ta bort föremål som är i vägen på trottoaren. Då kan vi ploga på ett bra sätt. 

Anpassa din utrustning för vintern

Oavsett om du går, cyklar, kör elsparkcykel eller åker bil är det viktigt att ha rätt utrustning för väder- och väglaget. Du bör exempelvis byta till vinterdäck på din cykel eller bil när det blir vinterväglag. Som gående kan du använda broddar eller halkskydd.

Med vintern kommer mörkret – använd reflexer och lampor så att dina medtrafikanter ser dig!

Planera din resa och anpassa ditt körsätt

Även om vi jobbar hårt för att så snabbt som möjligt röja undan snön innebär snöfall ofta förseningar i trafiken. Tänk på vara ute i god tid och planera din resa.

Halka och dålig sikt gör det extra viktigt att vara uppmärksam i trafiken. Ta det försiktigt i snön – oavsett om du går, cyklar eller kör bil.

Hjälp stadens snöröjare att komma fram

För att plogningen och halkbekämpningen ska kunna göras på ett bra sätt behöver gatorna vara framkomliga. Det är därför extra viktigt att du följer stadens parkeringsregler.

Några saker du som stockholmare kan tänka på för att underlätta snöröjningen:

 • Respektera parkeringsreglerna.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på gång- eller cykelbanor hindrar för snöröjningen.
 • Ta bort föremål från trottoarer som är i vägen för snöröjning, exempelvis byggsäckar.
 • Parkera elsparkcyklar i cykelställ under vintern. Elsparkcyklar som lämnas på gång- eller cykelbanor är i vägen för andra trafikanter och hindrar snöröjningen.

Fastighetsägarens ansvar 

Fastighetsägare som bostadsrättsföreningar, bostadsrättsbolag och villaägare ansvarar för att snö och is inte utgör någon fara för människor och fordon kring fastigheten. 

Det innebär följande:

 • Se till att snö och is inte rasar ner från tak.
 • Spärra av innan takskottning för att garantera säkerheten för trafikanter och fordon. Avspärrningen ska ske så att störningar i framkomligheten minimeras.
 • Flytta på snö och is från gång- och cykelbana mot körbanan i samband med takskottning för att underlätta framkomligheten för gående, cyklister och personer med funktionsnedsättning.
 • Se till så att snömassorna forslas bort och inte tippas eller placeras på stadens mark.
 • Åtgärda is på gångbanan orsakad av dagvatten som letts ut från stuprör.

Om du har sett snö på taket eller farliga istappar där du bor ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Uppdaterad