Ansökan om skadestånd

Om du har råkat ut för en skada eller fått egendom skadad kan du ha rätt till skadestånd. I skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att få ersättning om staden, eller den entreprenör som anlitats av staden, orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet.

Har du drabbats av skada?

En första förutsättning för att Stockholms stad ska kunna hållas ansvarig är att olyckan inträffat på en plats där kommunen har väghållaransvar. Det innebär att skadan ska ha skett på kommunens mark eller på annan plats där kommunen utför arbeten. Kommunen ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av att andra medtrafikanter inte visat hänsyn i trafiken, ignorerat skyltar alternativt efterlämnat föremål på vägbanan.

En skadeanmälan leder sällan till ersättning

Kommunen vill understryka att de allra flesta skadeärenden inte leder till att skadestånd utbetalas till den skadade. Det är upp till den skadelidande att visa att Stockholms stad eller dess entreprenörer har orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. Att ett olycksfall har inträffat innebär därför inte automatiskt att kommunen kan bli skadeståndsskyldig och att ersättning till den skadade kommer att utbetalas. 

Ha ovanstående i åtanke innan du beslutar dig för att göra en skadeanmälan. En skadeanmälan innebär ofta en långdragen och tidskrävande process som ytterst sällan utmynnar i skadestånd till den skadelidande parten.

Att tänka på innan du gör en skadeanmälan till kommunen

I första hand ska du som skadelidande alltid vända dig till ditt försäkringsbolag. Exempel på försäkringar som kan täcka skadan är hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkringar. För den del av kostnaderna som skadan föranlett och som försäkringen inte täcker, kan du som skadelidande rikta ett skadeståndskrav till kommunen för den inträffade skadan.

I skadeståndsärenden utövar Stockholms stad ingen myndighetsutövning

När en enskild riktar skadeståndskrav mot Stockholms stad regleras ärendet civilrättsligt. Det rör sig således inte om någon myndighetsutövning. Är den skadelidande inte nöjd med stadens besked kan den skadelidande ansöka om stämning mot staden i allmän domstol.

Att tänka på om du beslutar att skicka in en skadeanmälan

För att göra en skadeanmälan ska du fylla i blanketten för skadeanmälan. I skadeanmälan ska du utförligt besvara de frågor som ställs. Därefter bedömer Stockholms stad om staden kan hållas skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan eller inte.

Ansökan om skadestånd (pdf)

Du som skadelidande har ansvaret att bevisa den skada som du anser dig ha drabbats av. Av den anledningen är det viktigt att du fyller i skadeanmälan så detaljerat som möjligt. Spara kvitton, bilder på skadan och annan eventuell information som kan vara av betydelse för ditt skadeärende.

I varje ärende sker en individuell prövning. Handläggningstiderna är i dagsläget långa. Första steget är att du får en bekräftelse på att vi mottagit ditt ärende. Därefter påbörjas en utredning innan besked slutligen lämnas i ärendet. Är du missnöjd med beskedet kan du ansöka om stämning mot Stockholms stad och själv, eller genom eget anlitat ombud, föra talan i allmän domstol.

Allmänt om skador

Trots att Stockholms stad har i uppdrag att hålla de allmänna statliga vägarna i ett tillfredsställande skick, ansvarar staden inte för allt som sker på stadens mark. En förutsättning för att staden ska kunna hållas skadeståndsskyldig är att staden haft kännedom om den aktuella bristen och låtit bli att åtgärda problemet inom rimlig tid. Vidare ska staden eller stadens anlitade entreprenörer ha orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet.

Skador som i vissa fall kan ersättas

Inom skadeståndsrätten talar man om tre olika typer av skador som regleras enligt skadeståndslagen (1972:207):

  • Personskada – exempelvis halkolycka som resulterat i en skada.
  • Sakskada/egendomsskada – exempelvis snöröjningsfordon som skadat parkerad bil.
  • Ren förmögenhetsskada – innebär ekonomiska förluster som inte kan kopplas till person- eller sakskada. Exempelvis förlust som näringsidkare lider med anledning av avspärrningar utanför lokalen. Det är mycket ovanligt att erhålla skadestånd för denna typ av skada. En förutsättning för att ersättning ska aktualiseras är att det tydligt går att visa på en minskning i näringsidkarens rörelse samt att denna minskning inte enbart är tillfällig.

Några skadetyper

Här framgår några av de vanligaste skadetyperna som allmänheten söker ersättning för. I ytterst få fall bedöms staden ha brustit i sitt väghållaransvar, varför den skadelidande endast i undantagsfall beviljas skadestånd.

Staden framhåller att stadens entreprenörer saknar möjlighet att bedriva driftunderhåll på samtliga av stadens gator samtidigt, därför görs prioriteringar och planer upprättas.

För att staden ska anses som skadeståndsskyldig vid halkolyckor måste staden haft kännedom om halkan men underlåtit att vidta relevanta snöröjningsåtgärder, alternativt inte anpassat snöröjningen efter rådande väderprognos.

En förutsättning för att staden ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om den aktuella bristen i väglaget, exempelvis en uppstickande trottoarplatta, men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Ofta uppmärksammas bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Staden framhåller att staden eller dess entreprenörer saknar möjlighet att bedriva underhåll på samtliga av stadens gator samtidigt, därför görs prioriteringar.

En förutsättning för att staden ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om det aktuella potthålet men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Då gropar i körbanan kan uppstå väldigt snabbt blir den ansvarige driftsunderhållaren ofta uppmärksammad på bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Det händer att föremål av olika anledningar hamnar på vägarna, ibland tappar exempelvis trafikanter last på vägen. Staden har inte möjlighet att forsla bort föremål om vi saknar kännedom om dessa. Staden har inte heller möjlighet att ansvara för samtliga händelser som sker på stadens mark orsakade av någon annan.

Schakttillstånd samt trafikanordningsplaner (TA-planer) godkänns av Stockholms stad. Anledningen till detta är att säkerställa exempelvis information om ett vägarbete och hur detta ska märkas ut. Kommunen kan antingen godkänna eller avslå en ansökan.

Den ansvarige entreprenören ansvarar för att ska säkerställa att arbetet sköts i enlighet med den ansökta planen. Ibland kan arbetet dra ut på tiden beroende av oförutsedda läckor, problem med grundläggning eller likande. Den ansvarige entreprenören (den som utför grävarbetet) bär ansvar för att såväl lagar som förordningar efterföljs via en schaktansökan. Om det aktuella arbetet påverkar gång- och biltrafiken, alternativt cykeltrafiken, krävs dessutom alltid en godkänd TA-plan.

Eftersom det är den sökande entreprenören som bär ansvar vid uppkomst av skada, vidhåller Stockholms stad att alla eventuella ersättningsanspråk i dessa ärenden skickas direkt till den ansvarige entreprenören.

Ansökan om skadestånd

Använd blanketten Ansökan om skadestånd för att anmäla en skada. Fyll i blanketten så noga som möjligt. För att vi ska kunna pröva ditt ärende är det viktigt att det framgår var och när skadan inträffat och vad det är som hänt.

Hantering av personuppgifter för skadeanmälan (pdf)

Ansökan om skadestånd (pdf)

Skicka blanketten till

Trafikkontoret, tillståndsavdelningen
Box 8311
104 20 STOCKHOLM

E-post: trafikkontoret@stockholm.se

Uppdaterad