Katalysator - för en renare luft i Stockholm

Genom att ha katalysator på bilen bidrar du till en renare och bättre Stockholmsluft. Det är viktigt för att förebygga hälsoproblem och värna om vår gemensamma miljö. Tack för att du vårdar din veteranbil och vår luft.

Utsläppen av kolmonoxid i Stockholms stad är överlag väldigt låga. Nya renare fordon har minskat utsläppen från vägtrafiken. Men vid de tillfällen då många veteranbilar utan katalysator kör i staden ökar utsläppen och kolmonoxiden hamnar över det tillåtna gränsvärdet. Den plats där kolmonoxidhalterna riskerar att bli högst i Stockholm är Sveavägen.

Kolmonoxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av kolbaserade bränslen. För höga halter av kolmonoxid i luften kan påverka människors syreupptagning negativt. Det slår hårt mot personer med nedsatt lungfunktion eller ischemisk hjärtsjukdom. Därför är det viktigt att vi gemensamt värnar om luftkvaliteten för oss som vistas i staden. 

Katalysator på veteranbilar

En katalysator renar bilens avgaser från framför allt tre skadliga ämnen: kolmonoxid, kväveoxider och kolväten. Det går att enkelt montera katalysator även på bilar som från början saknar en sådan. Utsläppen av kolmonoxid minskar för varje fordon som utrustas med katalysator. Ett aktivt val får alltså stora effekter och gynnar många människors hälsa.

Åtgärder för lägre halter av kolmonoxid

Länsstyrelsen i Stockholm tog under 2020 fram ett åtgärdsprogram som syftar till att minska halterna av kolmonoxid i Stockholm.

Ta reda på luftkvaliteten där du är

Appen Luft Stockholm kan visa när halterna av luftföroreningar är höga eller låga där du befinner dig. Du kan också få prognoser för pollen och luftföroreningar eller jämföra halterna vid olika platser. Stockholms stad arbetar intensivt för att uppnå miljökvalitetsnormerna och på sikt de nationella målen för frisk luft.

Uppdaterad