Stadens nya hastigheter

Vi ändrar stadens hastighetsgränser för att öka trafiksäkerheten. Alla stadsdelar i Stockholm får på sikt nya hastighetsgränser.

Trafiksäkerheten ökar när varje gata får rätt hastighet utifrån sina förutsättningar. De nya hastigheterna 30, 40 och 60 km/tim ersätter på sikt dagens 30, 50 och 70 km/tim.

Ändringarna pågår mellan 2016 och 2026

Vi började införa de nya hastigheterna under 2016 och gör ändringarna etappvis i alla stadsdelar fram till 2026. Ändringarna berör huvudgator i de aktuella områdena. Vi anpassar hastigheten efter gatans standard och räknar därför med en ökad förståelse för hastighetsgränserna.

Hastigheten kan både sänkas och höjas

På vissa gator sänker vi hastigheten och på vissa höjer vi hastigheten. Det är gatans förutsättningar som avgör vad som lämpar sig just där. Hastighetsgränserna höjs på vissa gator som är anpassade för att klara en högre hastighet utan att trafiksäkerheten försämras. De nya hastigheterna bidrar därför också till bättre framkomlighet.

Trafiksäkerhetsåtgärder hjälper dig som trafikant

I samband med att vi ändrar hastigheterna gör vi också trafiksäkerhetsåtgärder som ska hjälpa dig som trafikant att uppfatta och följa den nya hastigheten. Det kan till exempel handla om fartgupp, rondeller eller avsmalningar av körbanan vid övergångsställen. På de gator där hastigheten höjs gör vi alltid en särskild bedömning av behovet av åtgärder.

Aktuella områden

Nya hastigheter i delområde 1

Här kan du läsa beslut i trafiknämnden för stadsdelarna Kungsholmen, (tidigare stadsdelområdet) Spånga-Tensta, Hägersten och delar av Liljeholmen.

Arbeten med trafiksäkerhetsåtgärder i Spånga-Tensta genomfördes 2019 för etapp 1 och för etapp 2 under 2021–2022.

Majoriteten av trafiksäkerhetsåtgärder i Hägersten genomfördes under 2019 och var helt färdigställda under 2022.

Trafiksäkerhetsåtgärder på Kungsholmen byggs under 2022 och 2023.

För mer information om vilka gator som berörs av trafiksäkerhetsåtgärder i stadsdelarna, läs genomförandebeslut.

Beslut och dokument

Trafiknämnden fattade beslut om trafiksäkerhetsåtgärder på Kungsholmen, Spånga och Tensta 10 december 2020.

Trafiknämnden fattade beslut om nya hastigheter i delområde 1 i september 2015.

För vissa av hastighetshöjningarna behövs extra utredningar, framför allt när det gäller separering mellan gång- och cykelbana och körbana. Därför kan den slutliga hastigheten på dessa gator bli en annan än den i genomförandebeslutet.

Kommunfullmäktige fattade beslut om trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1, etapp 1, i juni 2017.

Nya hastigheter i delområde 2

Här kan du läsa beslut i trafiknämnden för stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Fruängen, Skärholmen och Norrmalm.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder i Skärholmen blev klart under 2022. 

Arbete med trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby från oktober 2021 blev klart under 2022. 

Trafiksäkerhetsåtgärder i Liljeholmen och Fruängen blev klara under 2022.

Trafiksäkerhetsåtgärder byggs på Norrmalm under 2023.

För mer information om vilka gator som berörs av trafiksäkerhetsåtgärder i stadsdelarna, läs genomförandebeslut.

Nya hastigheter 

Omskyltning i områdena Fruängen, Liljeholmen, Skärholmen, Vällingby-Hässelby och Norrmalm är nu genomfört. För mer information om vilka gator som fått nya hastigheter, läs genomförandebeslut. 

Beslut och dokument

Trafiknämnden fattade den 10 december 2020 beslut om trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Liljeholmen och Fruängen.

Trafiknämnden fattade beslut om nya hastigheter i delområde 2 i november 2017.

För vissa av hastighetshöjningarna behövs extra utredningar, framför allt när det gäller separering mellan gång- och cykelbana och körbana. Därför kan den slutliga hastigheten på dessa gator bli en annan än den i genomförandebeslutet.

Kommunfullmäktige fattade beslut om trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, etapp 1, i november 2018:

Nya hastigheter i delområde 3

Här kan du läsa senaste besluten i trafiknämnden för stadsdelarna Farsta, (tidigare stadsdelsområdet) Rinkeby-Kista, Skarpnäck och Östermalm.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Trafiksäkerhetsåtgärder genomförs i Skarpnäck och på Östermalm under 2023 och 2024. För mer information om vilka gator som berörs av trafiksäkerhetsåtgärder i stadsdelarna, läs genomförandebeslut. 

Arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Rinkeby-Kista startade i början av april 2023 och pågår fram till och med hösten 2023.

Arbete med trafiksäkerhetsåtgärder i Farsta startade i mitten av maj 2022 och pågår fram till och med hösten 2023. 

Nya hastigheter

Omskyltning i områdena Rinkeby-Kista genomfördes under 2022.

Omskyltning i områdena Farsta och Skarpnäck genomfördes under 2022.

Omskyltning på Östermalm genomfördes under 2022.

För mer information om vilka gator som får nya hastigheter, läs genomförandebeslut. 

Beslut och dokument

Trafiknämnden fattade den 10 december 2020 beslut om trafiksäkerhetsåtgärder i Farsta, Skarpnäck och på Östermalm.

Trafiknämndens beslut om nya hastighetsgränser i delområde 3 från september 2019:

Trafikkontorets förslag till beslut:

För vissa av hastighetshöjningarna behövs extra utredningar, framför allt när det gäller separering mellan gång- och cykelbana och körbana. Därför kan den slutliga hastigheten på dessa gator bli en annan än den i genomförandebeslutet.

Trafiknämnden fattade ett så kallat preciserat inriktningsbeslut om trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 1, i september 2019:

Nya hastigheter i delområde 4

Här kan du läsa senaste besluten i trafiknämnden för stadsdelarna Bromma, Vantör och Älvsjö samt Östermalm etapp 2.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Trafiksäkerhetsåtgärder planerar att genomföras i Bromma, Vantör och Älvsjö samt delar av Östermalm under 2023 och 2024. För mer information om vilka gator som berörs av trafiksäkerhetsåtgärder i stadsdelarna, läs genomförandebeslut. 

Nya hastigheter

Omskyltning i områdena Bromma, Vantör och Älvsjö påbörjas sommaren 2023.

För mer information om vilka gator som får nya hastigheter, läs genomförandebeslut. 

Beslut och dokument

I december 2020 fattade trafiknämnden beslut om nya hastighetsgränser i Bromma, Vantör och Älvsjö. 

Trafiknämndens beslut om nya hastighetsgränser blev delvis ändrade utifrån ovanstående tjänsteutlåtande. För att se vilka områden som blev berörda av beslutet se protokoll.

Utdrag ur protokoll, fört vid trafiknämndens sammanträde 2020-12-01, § 19, Insyns webbplats

Trafiknämnden fattade den 8 juni 2023 beslut om trafiksäkerhetsåtgärder i Bromma, Vantör och Älvsjö samt på Östermalm etapp 2.

För mer information om vilka gator som berörs av trafiksäkerhetsåtgärder i stadsdelarna:

Ärendet kommer också att presenteras i kommunfullmäktige, preliminärt under hösten 2023.

Nya hastigheter i delområde 5

I juni 2022 fattade trafiknämnden beslut om nya hastighetsgränser i Enskede-Årsta och Södermalm. 

 

Rätt hastighet på rätt gata

Vilken hastighet en gata får beror på gatans förutsättningar. De principer som staden tagit fram för de nya hastighetsgränserna är kortfattat:

 • Gångfart
  Gator vid en särskild typ av centrumbildning med tät
  bebyggelse och aktiva verksamheter. Förekommer endast på särskilt utpekade platser.
 • 30 kilometer i timmen
  Gator som ingår i lokalnätet, huvudgator utanför förskolor och grundskolor, gator där det är mycket tätt med entréer samt gator som är utformade för 30 km/tim.
 • 40 kilometer i timmen
  Gator som ingår i huvudnätet med bebyggelse längs sträckan och många korsningspunkter, gator i industri- och verksamhetsområden samt gator som ingår i lokalnätet men som har en uppsamlande funktion.
 • 60 kilometer i timmen
  Gator i det övergripande nätet med hög grad av separering mellan trafikslag, få korsningspunkter och begränsad bebyggelse i direkt anslutning till vägen.
 • 80 kilometer i timmen
  Gator i det övergripande nätet av trafikledskaraktär med helt separerad gång- och cykeltrafik och mycket begränsad bebyggelse i direkt anslutning till vägen.

Frågor och svar om de nya hastigheterna

För att öka trafiksäkerheten. När varje gata får rätt hastighet utifrån sina förutsättningar, minskar antalet olyckor i trafiken.

Vi började införa de nya hastigheterna under 2016 och gör ändringarna etappvis i alla stadsdelar fram till 2026. Ändringarna berör huvudgator i de aktuella områdena.

Metoden som vi har använt kallas ”Rätt fart i staden”. Den har tagits fram av Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Metoden är ett stöd för landets kommuner i deras arbete med att införa nya hastighetsgränser. Syftet är att kommunerna ska göra likartade bedömningar.

Hastighetsgränserna höjs på vissa gator som är anpassade för att klara av en högre hastighet, utan att trafiksäkerheten försämras. Det finns dessutom gator där det skäl som motiverade den tidigare 30-gränsen inte längre är relevant, till exempel gator med förskolor som har flyttat. 

I samband med att vi ändrar hastigheterna gör vi också trafiksäkerhetsåtgärder som ska hjälpa dig som trafikant att uppfatta och följa den nya hastigheten. Det kan till exempel handla om fartgupp, rondeller eller avsmalningar av körbanan vid övergångsställen. På de gator där hastigheten höjs gör vi alltid en särskild bedömning av behovet av åtgärder.

Utöver trafiksäkerhetsåtgärderna är det viktigt att skapa kännedom om de nya hastighetsgränserna, för en hög acceptans och efterlevnad. Därför genomför vi regelbundet kommunikationskampanjer för att öka kännedomen om stadens nya hastigheter.

Regeringen lade våren 2007 fram en proposition om ändring av trafikförordningen för att ge de beslutande myndigheterna (Trafikverket, länsstyrelserna och kommunerna) denna möjlighet. 

Trafiknämnden i Stockholms stad tog beslut om de nya hastighetsgränserna i delområde 1 hösten 2015, delområde 2 hösten 2017, delområde 3 hösten 2019, delområde 4 vintern 2020 och delområde 5 våren 2022. 

Hastigheten är helt avgörande för konsekvenserna vid en olycka. Risken att dödas om man som oskyddad trafikant blir påkörd i 30–40 km/tim är liten – nio av tio överlever.

Om alla landets kommuner genomför ett system med 30, 40 och 60 km/tim i tätorterna kan 15–20 liv per år räddas. Restiderna skulle öka med 3–4 procent, men för de allra flesta resor med personbil skulle restiden öka med mindre än en minut.

Acceptansen blir hög om gatans utformning och funktion stämmer med den valda hastighetsgränsen. Det innebär att gator kan behöva byggas om för att uppnå bättre acceptans.

Utvärderingar av ändrade hastighetsgränser i andra kommuner, och på de statliga vägarna, visar att den faktiska färdhastigheten sänks då den skyltade hastigheten sänks. Det ger direkt vinster för miljön och minskar även antalet trafikolyckor och dess konsekvenser.

Kommunikationen om de nya hastigheterna är också mycket viktig för en hög acceptans. Även polisens övervakning bidrar till en högre efterlevnad av hastighetsgränserna.

Läs även

Uppdaterad