Stadens nya hastigheter

Vi ändrar stadens hastighetsgränser för att öka trafiksäkerheten. Alla stadsdelar i Stockholm får på sikt nya hastighetsgränser.

Trafiksäkerheten ökar när varje gata får rätt hastighet utifrån sina förutsättningar. De nya hastigheterna 30, 40 och 60 km/tim ersätter på sikt dagens 30, 50 och 70 km/tim.

Ändringarna pågår mellan 2016 och 2026

Vi började införa de nya hastigheterna under 2016 och gör ändringarna etappvis i alla stadsdelar fram till 2026. Ändringarna berör huvudgator i de aktuella områdena. Vi anpassar hastigheten efter gatans standard och räknar därför med en ökad förståelse för hastighetsgränserna.

Hastigheten kan både sänkas och höjas

På vissa gator sänker vi hastigheten och på vissa höjer vi hastigheten. Det är gatans förutsättningar som avgör vad som lämpar sig just där. Hastighetsgränserna höjs på vissa gator som är anpassade för att klara en högre hastighet utan att trafiksäkerheten försämras. De nya hastigheterna bidrar därför också till bättre framkomlighet.

Trafiksäkerhetsåtgärder hjälper dig som trafikant

I samband med att vi ändrar hastigheterna gör vi också trafiksäkerhetsåtgärder som ska hjälpa dig som trafikant att uppfatta och följa den nya hastigheten. Det kan till exempel handla om fartgupp, rondeller eller avsmalningar av körbanan vid övergångsställen. På de gator där hastigheten höjs gör vi alltid en särskild bedömning av behovet av åtgärder.

Aktuella områden

Nya hastigheter i delområde 1

Här kan du läsa senaste beslutet i trafiknämnden för stadsdelarna Kungsholmen, Spånga-Tensta, Hägersten och del av Liljeholmen.

Trafiksäkerhetsåtgärder planeras att byggas på Kungsholmen och Spånga-Tensta med start hösten 2021. För mer information om vilka gator som berörs av trafiksäkerhetsåtgärder i stadsdelarna, läs genomförandebeslut.

Beslut och dokument

Trafiknämnden fattade beslut om trafiksäkerhetsåtgärder på Kungsholmen och Spånga-Tensta den 10 december.

Trafiknämnden fattade beslut om nya hastigheter i delområde 1 i september 2015:

Genomförandebeslut för Kungsholmen, Spånga-Tensta, Hägersten och del av Liljeholmen (pdf, 606 kB, nytt fönster)

Hastighetsplan för Kungsholmen, Spånga-Tensta, Hägersten och del av Liljeholmen (pdf, 28,1 MB, nytt fönster)

För vissa av hastighetshöjningarna behövs extra utredningar, framför allt när det gäller separering mellan gång- och cykelbana och körbana. Därför kan den slutliga hastigheten på dessa gator bli en annan än den i genomförandebeslutet.

Kommunfullmäktige fattade beslut om trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1, etapp 1, i juni 2017:

Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1, etapp 1. Genomförandebeslut. (pdf, nytt fönster)

Nya hastigheter i delområde 2

Här kan du läsa om senaste besluten i trafiknämnden för stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen och Norrmalm.

Trafiksäkerhetsåtgärder planeras att byggas i Hässelby/Vällingby, Norrmalm, Liljeholmen och Fruängen med start hösten 2021. För mer information om vilka gator som berörs av trafiksäkerhetsåtgärder i stadsdelarna, läs genomförandebeslut.

Omskyltning i områdena Fruängen, Liljeholmen, Vällingby och Hässelby sker nu successivt med start vecka 21 och pågår till och med vecka 24. För mer information om vilka gator som får nya hastigheter, läs genomförandebeslut. 

Beslut och dokument

Trafiknämnden fattade den 10 december beslut om trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby/Vällingby, Norrmalm, Liljeholmen och Fruängen.

Trafiknämnden fattade beslut om nya hastigheter i delområde 2 i november 2017:

Genomförandebeslut för Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen och Norrmalm (pdf, 1,98 MB, nytt fönster)

Hastighetsplan för Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen och Norrmalm (pdf, 50,8 MB, nytt fönster)

För vissa av hastighetshöjningarna behövs extra utredningar, framför allt när det gäller separering mellan gång- och cykelbana och körbana. Därför kan den slutliga hastigheten på dessa gator bli en annan än den i genomförandebeslutet.

Kommunfullmäktige fattade beslut om trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, etapp 1, i november 2018:

Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, etapp 1. Genomförandebeslut. (pdf, nytt fönster)

Nya hastigheter i delområde 3

Här kan du läsa senaste beslutet i trafiknämnden för stadsdelarna Farsta, Rinkeby-Kista, Skarpnäck och Östermalm.

Trafiksäkerhetsåtgärder planeras att genomföras i Farsta, Skarpnäck och på Östermalm under 2022 och 2023. För mer information om vilka gator som berörs av trafiksäkerhetsåtgärder i stadsdelarna läs genomförandebeslut.

Beslut och dokument

Trafiknämnden fattade den 10 december beslut om trafiksäkerhetsåtgärder i Farsta, Skarpnäck och på Östermalm.

Trafiknämndens beslut om nya hastighetsgränser i delområde 3 från september 2019:

Översyn av hastighetsgränser i delområde 3. Genomförandebeslut. (pdf, nytt fönster)

Trafikkontorets förslag till beslut:

Hastighetsplan för delområde 3. Bilaga till genomförandebeslut. (pdf, nytt fönster)

För vissa av hastighetshöjningarna behövs extra utredningar, framför allt när det gäller separering mellan gång- och cykelbana och körbana. Därför kan den slutliga hastigheten på dessa gator bli en annan än den i genomförandebeslutet.

Trafiknämnden fattade ett så kallat preciserat inriktningsbeslut om trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 1, i september 2019:

Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 1. Precisering av inriktningsbeslut. (pdf, nytt fönster)

Rätt hastighet på rätt gata

Vilken hastighet en gata får beror på gatans förutsättningar. De principer som staden tagit fram för de nya hastighetsgränserna är kortfattat:

 • Gångfart
  Gator vid en särskild typ av centrumbildning med tät
  bebyggelse och aktiva verksamheter. Förekommer endast på särskilt utpekade platser.
 • 30 kilometer i timmen
  Gator som ingår i lokalnätet, huvudgator utanför förskolor och grundskolor, gator där det är mycket tätt med entréer samt gator som är utformade för 30 km/tim.
 • 40 kilometer i timmen
  Gator som ingår i huvudnätet med bebyggelse längs sträckan och många korsningspunkter, gator i industri- och verksamhetsområden samt gator som ingår i lokalnätet men som har en uppsamlande funktion.
 • 60 kilometer i timmen
  Gator i det övergripande nätet med hög grad av separering mellan trafikslag, få korsningspunkter och begränsad bebyggelse i direkt anslutning till vägen.
 • 80 kilometer i timmen
  Gator i det övergripande nätet av trafikledskaraktär med helt separerad gång- och cykeltrafik och mycket begränsad bebyggelse i direkt anslutning till vägen.

Frågor och svar om de nya hastigheterna

För att öka trafiksäkerheten. När varje gata får rätt hastighet utifrån sina förutsättningar, minskar antalet olyckor i trafiken.

Vi började införa de nya hastigheterna under 2016 och gör ändringarna etappvis i alla stadsdelar fram till 2026. Ändringarna berör huvudgator i de aktuella områdena.

Metoden som vi har använt kallas ”Rätt fart i staden”. Den har tagits fram av Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Metoden är ett stöd för landets kommuner i deras arbete med att införa nya hastighetsgränser. Syftet är att kommunerna ska göra likartade bedömningar.

Hastighetsgränserna höjs på vissa gator som är anpassade för att klara av en högre hastighet, utan att trafiksäkerheten försämras. Det finns dessutom gator där det skäl som motiverade den tidigare 30-gränsen inte längre är relevant, till exempel gator med förskolor som har flyttat. 

I samband med att vi ändrar hastigheterna gör vi också trafiksäkerhetsåtgärder som ska hjälpa dig som trafikant att uppfatta och följa den nya hastigheten. Det kan till exempel handla om fartgupp, rondeller eller avsmalningar av körbanan vid övergångsställen. På de gator där hastigheten höjs gör vi alltid en särskild bedömning av behovet av åtgärder.

Utöver trafiksäkerhetsåtgärderna är det viktigt att skapa kännedom om de nya hastighetsgränserna, för en hög acceptans och efterlevnad. Därför genomför vi regelbundet kommunikationskampanjer för att öka kännedomen om stadens nya hastigheter.

Regeringen lade våren 2007 fram en proposition om ändring av trafikförordningen för att ge de beslutande myndigheterna (Trafikverket, länsstyrelserna och kommunerna) denna möjlighet. 

Trafiknämnden i Stockholms stad tog beslut om de nya hastighetsgränserna i delområde 1 hösten 2015, delområde 2 hösten 2017 och delområde 3 hösten 2019. Delområde 4 och 5 återstår att ta beslut om i trafiknämnden.

Hastigheten är helt avgörande för konsekvenserna vid en olycka. Risken att dödas om man som oskyddad trafikant blir påkörd i 30–40 km/tim är liten – nio av tio överlever.

Om alla landets kommuner genomför ett system med 30, 40 och 60 km/tim i tätorterna kan 15–20 liv per år räddas. Restiderna skulle öka med 3–4 procent, men för de allra flesta resor med personbil skulle restiden öka med mindre än en minut.

Acceptansen blir hög om gatans utformning och funktion stämmer med den valda hastighetsgränsen. Det innebär att gator kan behöva byggas om för att uppnå bättre acceptans.

Utvärderingar av ändrade hastighetsgränser i andra kommuner, och på de statliga vägarna, visar att den faktiska färdhastigheten sänks då den skyltade hastigheten sänks. Det ger direkt vinster för miljön och minskar även antalet trafikolyckor och dess konsekvenser.

Kommunikationen om de nya hastigheterna är också mycket viktig för en hög acceptans. Även polisens övervakning bidrar till en högre efterlevnad av hastighetsgränserna.

Läs även

Uppdaterad