Nya hastigheter

Vi ändrar hastighetsgränserna i staden till 30, 40 och 60 kilometer i timmen. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på stadens gator. Alla stadsdelar i Stockholm får på sikt nya hastighetsgränser.

Vi började införa de nya hastigheterna under 2016 och gör ändringarna etappvis i alla stadsdelar fram till 2026. Ändringarna berör huvudgator och uppsamlingsgator i de aktuella områdena.

Stadens nya hastigheter

Vi inför fyra olika hastigheter på stadens gator. Vilken hastighet en gata får beror på gatans förutsättningar.

 • Gångfart.
  Gator som har en särskild typ av centrumbildning med tät bebyggelse och aktiva verksamheter. Förekommer endast på särskilt utpekade platser.
 • 30 kilometer i timmen.
  Gator som ingår i lokalnätet, på huvudgator utanför grundskolor och förskolor som har huvudentré ut mot huvudgatan samt på gator där det är mycket tätt med entréer (centrummiljöer) och gatan är utformad för 30 km/tim.
 • 40 kilometer i timmen.
  Gator som ingår i huvudnätet med bebyggelse längs sträckan och många korsningspunkter, gator i industri- och verksamhetsområden samt gator som ingår i lokalnätet men som har en uppsamlande funktion. Gående korsar gatan främst på särskilt avsedda platser.
 • 60 kilometer i timmen.
  Gator i huvudnätet eller övergripande nätet med hög grad av separering, få korsningspunkter och begränsad bebyggelse i direkt anslutning till vägen.

Här ändrar vi hastigheterna just nu

Nya hastigheter i delområde 1

I stadsdelarna Kungsholmen, Spånga-Tensta, Hägersten och del av Liljeholmen har vi genomfört alla sänkningar av hastigheterna. Just nu gör vi trafiksäkerhetsåtgärder i dessa områden.

Under våren 2016 började vi införa nya hastighetsgränser på utvalda gator i stadsdelarna Kungsholmen, Spånga-Tensta, Hägersten och del av Liljeholmen. Nu är alla sänkningar av hastigheterna gjorda i dessa områden.

I början av 2019 blev vi klara med trafiksäkerhetsåtgärderna i Hägersten och under våren genomförde vi höjningarna av hastigheterna på de berörda gatorna. Just nu gör vi också trafiksäkerhetsåtgärder i Spånga-Tensta som beräknas vara klara vintern 2019/2020.

Beslut och dokument

Genomförandebeslut för Kungsholmen, Spånga-Tensta, Hägersten och del av Liljeholmen (pdf, 606 kB, nytt fönster)

Hastighetsplan för Kungsholmen, Spånga-Tensta, Hägersten och del av Liljeholmen (pdf, 28,1 MB, nytt fönster)

Nya hastigheter i delområde 2

Under 2019 gör vi trafiksäkerhetsåtgärder i stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Skärholmen och Liljeholmen. Vi räknar med att ändra hastigheterna i dessa områden under 2020.

Under våren 2019 börjar vi göra trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby och på Norrmalm, och under hösten 2019 börjar vi med trafiksäkerhetsåtgärderna i Skärholmen och Liljeholmen. Vi räknar med att skylta om till nya hastigheter i de här områdena under 2020.

Beslut och dokument

Trafiknämnden tog beslut om nya hastighetsgränser i de här stadsdelarna hösten 2017.

Genomförandebeslut för Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen och Norrmalm (pdf, 1,98 MB, nytt fönster)

Hastighetsplan för Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen och Norrmalm (pdf, 50,8 MB, nytt fönster)

Rätt hastighet på rätt gata

Trafiksäkerheten ökar när varje gata får rätt hastighet utifrån sina förutsättningar. Vi anpassar hastigheten efter gatans standard och räknar samtidigt med en ökad förståelse för hastighetsgränserna. De nya hastigheterna bidrar också till bättre framkomlighet.

Hastigheten kan både sänkas och höjas

På vissa gator sänker vi hastigheten och på vissa höjer vi hastigheten. En del gator behåller också sin nuvarande hastighet. Det är gatans förutsättningar som avgör vad som lämpar sig just där. Hastighetsgränserna höjs till exempel på vissa gator som är anpassade för att klara en högre hastighet utan att trafiksäkerheten försämras.

När vi ändrar hastigheterna på en gata passar vi ofta på att göra olika trafiksäkerhetsåtgärder, som ska hjälpa trafikanterna att uppfatta och följa den nya hastigheten. Vi gör också åtgärder som ökar säkerheten vid vissa gång- och cykelpassager. Det kan till exempel handla om fartgupp, rondeller eller avsmalningar av körbanan vid övergångsställen. På de gator där hastigheten höjs gör vi alltid en särskild bedömning av behovet av trafiksäkerhetsåtgärder.

Frågor och svar om de nya hastigheterna

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. När varje gata får rätt hastighet utifrån sina förutsättningar, minskar antalet olyckor i trafiken. Även framkomligheten väntas bli bättre med de nya hastigheterna.

Vi började införa de nya hastigheterna under 2016 och gör ändringarna etappvis i alla stadsdelar fram till 2026. Ändringarna berör huvudgator och uppsamlingsgator i de aktuella områdena.

Metoden som vi har använt kallas ”Rätt fart i staden”. Den har tagits fram av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Metoden är till stöd för landets kommuner i deras arbete med att införa nya hastighetsgränser och syftet är att kommunerna ska göra likartade bedömningar.

Hastighetsgränserna höjs på vissa gator som är anpassade för att klara av en högre hastighet, utan att trafiksäkerheten försämras för trafikanterna. Syftet är att öka framkomligheten på dessa gator.

En långsiktig målsättning med trafiksäkerhetsarbetet är att skyltningen ska vara en förstärkning av de signaler om hastighetsbegränsning som den omgivande trafikmiljön signalerar.

Det finns dessutom gator där det skäl som motiverade den tidigare 30-gränsen inte längre är relevant, till exempel gator med förskolor som har flyttat.

När vi ändrar hastigheterna på en gata passar vi ofta på att göra olika trafiksäkerhetsåtgärder, som ska hjälpa trafikanterna att uppfatta och följa den nya hastigheten. Vi gör också åtgärder som ökar säkerheten vid vissa gång- och cykelpassager. Det kan till exempel handla om fartgupp, rondeller eller avsmalningar av körbanan vid övergångsställen.

Vi planerar löpande trafiksäkerhetsåtgärder, och arbetet med att införa nya hastighetsgränser i Stockholm ger en riktning för hur trafikmiljön längs gator och vägar bör utvecklas. På de gator där hastigheten höjs gör vi alltid en särskild bedömning av behovet av trafiksäkerhetsåtgärder.

Utöver de fysiska åtgärderna är det viktigt att skapa kännedom om de nya hastighetsgränserna, för en hög acceptans och efterlevnad. Därför genomför vi regelbundet kommunikationskampanjer för att öka kännedomen om stadens nya hastigheter.

Regeringen lade våren 2007 fram en proposition om ändring av trafikförordningen för att ge de beslutande myndigheterna (Trafikverket, länsstyrelserna och kommunerna) denna möjlighet.

Trafiknämnden i Stockholms stad tog hösten 2015 beslut om de nya hastighetsgränserna i delområde 1 (Spånga-Tensta, Kungsholmen och Hägersten med del av Liljeholmen). Hösten 2017 tog trafiknämnden beslut om de nya hastighetsgränserna i delområde 2 (Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen och Norrmalm).

Hastigheten är helt avgörande för konsekvenserna vid en olycka. Risken att dödas om man som oskyddad trafikant blir påkörd i 30–40 km/tim är liten – nio av tio överlever.

Om alla landets kommuner genomför ett system med 30, 40 och 60 km/tim i tätorterna kan 15–20 liv per år räddas. Restiderna skulle öka med 3–4 procent, men för de allra flesta resor med personbil skulle restiden öka med mindre än en minut.

Rätt hastighet på kommunala gator och vägar kan bland annat ha positiva effekter för trafiksäkerheten, framkomligheten, miljö och hälsa samt stadens karaktär.

Acceptansen blir hög om gatans utformning och funktion stämmer med den valda hastighetsgränsen. Det innebär att gator kan behöva byggas om för att uppnå bättre acceptans.

Utvärderingar av ändrade hastighetsgränser i andra kommuner, och på de statliga vägarna, visar att den faktiska färdhastigheten sänks då den skyltade hastigheten sänks. Det ger direkt vinster för miljön och minskar även antalet trafikolyckor och dess konsekvenser.

Kommunikationen om de nya hastigheterna är också mycket viktig för en hög acceptans. Även polisens övervakning bidrar till en högre efterlevnad av hastighetsgränserna.

Uppdaterad